Dienste

dienste

 

 

Kommersieel en Kontrakte
 • Advies in die algemeen, beplanning en onderhandeling met betrekking tot enige kommersiële aangeleentheid en opstel van daaropvolgende ooreenkomste.
 • Huurkontrakte
 • Advies, oprigting en registrasie van Regsentiteite, synde Maatskappye, Vennotskappe, Trusts (Inter Vivos, Familie en Mortis Causa).
 • Maatskappye, Beslote Korporasies en Trust soeke.

 

Testamente en Bestorwe Boedels
 • Boedel beplanning en opstel van testamente
 • Bereddering van bestorwe boedels
 • Oordrag van eiendom vanuit bestorwe boedel


Siviele Litigasie

 Siviele Litigasie voortspruitend uit enige gebied van die reg, hetsy dit die instel van ‘n aksie, bring van ‘n aansoek of verdediging van ‘n aksie of teenstaan van ‘n aansoek behels

 • In Landdroshof, Distrikshof en Streekhof van Suid Afrika
 • In Hooggeregshowe van Suid Afrika
 • In Appelhof van Suid Afrika
 • In Konstitusionelehof van Suid Afrika

 

Likwidasie, sekwestrasie, rehabilitasie
 • Advies met betrekking tot regsimplikasies
 • Sekwestrasie en rehabilitasie van natuurlike persone
 • Likwidasie van maatskappye en beslote korporasies

 

Familiereg
 • Advies met betrekking tot gemeenskapplike bates en huweliksgoederebedelings
 • Opstel van voorhuwelikse kontrakte
 • Gevolge van die huwelik
 • Egskeidings aangeleenthede – litigasie, onderhandeling, skikkingsooreenkoms
 • Enige ander aangeleentheid met betrekking tot Familiereg

 

Persoonlike beserings eise
 • Advies met betrekking tot meriete en quantum van die moontlike eis
 • Litigasie in die Landdroshof en Hooggeregshof

 

Motorongelukke (MVA) eise
 • Advies met betrekking tot meriete en quantum van die moontlike eis
 • Instel van MVA eise

 

Invorderings en uitsettings
 • Advies en verteenwoordiging van kliente


Spesiale dienste